Colegiul Medicilor Stomatologi Mureș

 

1. Răspunderea disciplinară

Medicul dentist rãspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, a regulilor de bunã practicã profesionalã, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, denumit în continuare ROF, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMDR, precum şi pentru orice fapte sãvârşite în legãturã cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de naturã sã prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei CMDR.

Rãspunderea disciplinarã a membrilor CMDR, potrivit prezentului regulament, nu exclude rãspunderea penalã, contravenţionalã, civilã sau materialã, conform prevederilor legale.

2. Sancţiunile disciplinare

Sancţiunile disciplinare sunt:

 • mustrare;
 • avertisment;
 • vot de blam;
 • interdicţia de a exercita profesia ori anumite activitãţi medico-dentare pe o duratã de la o lunã la 6 luni;
 • interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere, pânã la radierea sancţiunii, pentru cele prevãzute la lit. b), c) şi d);
 • retragerea calitãţii de membru al CMDR.

3. Soluţionarea cauzelor disciplinare

Plângerea formulatã faţã de un medic dentist poate fi fãcutã în termen de cel mult 6 luni de la data sãvârşirii faptei.

Biroul consiliului naţional, respectiv teritorial este obligat ca, în prima şedinţã convocatã dupã data primirii sesizãrii, sã analizeze sesizarea primitã din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevãzute de art. 94 alin (1) şi art. 105 alin. (1) din ROF şi sã adopte o decizie cu una dintre variantele prevãzute de art. 106 din ROF.

Atât Biroul executiv naţional, cât şi birourile consiliilor teritoriale se pot autosesiza potrivit art. 107 din ROF; se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declanşarea procedurii disciplinare. În decizia de autosesizare se vor menþiona elementele care au stat la baza luãrii acestei decizii, fiind necesarã atatarea de dovezi corespunzãtoare.

Dacã decizia biroului consiliului teritorial este de respingere a sesizãrii ca vãdit nefondatã, respectiv pentru nerespectarea condiţiilor impuse de art. 105 alin (1), un exemplar al acesteia se va trimite prin scrisoare recomandatã persoanei care a fãcut sesizarea. În decizia de respingere a sesizãrii se va face menţiune despre posibilitatea persoanei care a fãcut sesizarea de a contesta aceastã decizie în termen de 15 zile de la comunicare.

Contestaţia se va depune la sediul colegiului naţional sau teritorial, competenţa de soluţionare a acesteia revenind Biroului executiv al Consiliului Naţional al CMDR.

În termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii contestaţiei, secretarul colegiului teritorial va înainta contestaţia împreunã cu tot dosarul cauzei, inclusiv sesizarea iniţialã, cãtre Biroul executiv al Consiliul Naţional al CMDR.

Dacã Biroul executiv naţional considerã cã se impune deschiderea unei anchete disciplinare, va emite o decizie prin care va dispune declanşarea anchetei disciplinare de cãtre comisia de disciplinã teritorialã.

Dupã primirea sesizãrii şi a deciziei biroului consiliului naţional, respectiv teritorial de declanşare a anchetei disciplinare şi dupã constituirea dosarului disciplinar potrivit dispoziţiilor ROF, comisia de disciplinã îl va înştiinţa prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire pe medicul reclamat despre faptul cã împotriva sa s-a declanşat o anchetã disciplinarã şi cã este convocat pentru data de…….ora …. la sediul comisiei de disciplinã din …. (se specificã sediul comisiei de disciplinã) pentru audiere.

La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizãrii.

Medicul va fi informat şi va fi convocat cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înaintea datei la care urmeazã sã aibã loc şedinţa comisiei de disciplinã.

In condiţiile art. 108 alin. 4 din ROF, comisia de disciplinã de comun acord cu medicul, poate conveni un alt termen la care sã aibã loc audierea. Despre acest aspect se va face menţiune în procesul-verbal de şedinţã.

Medicul chemat pentru audiere la comisia de disciplinã poate da şi explicaţii scrise.

În situaţia în care medicul s-a prezentat la comisia de disciplinã pentru audieri, acesta va fi audiat de cãtre comisia de disciplinã, iar declaraţiile acestuia vor fi consemnate şi ataşate la dosarul disciplinar. Dacã, pe parcursul derulãrii cercetãrii disciplinare, comisia de disciplinã apreciazã cã este necesarã reaudierea medicului, se va face menţiune în procesul-verbal din şedinţa în care s-a hotãrât acest lucru şi se va dispune citarea medicului prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.

Persoana care a fãcut sesizarea va fi audiatã şi examinatã în cauza respectivã.

Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilitã de comisia de disciplinã duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicatã şi petentului în scris, cu confirmare de primire.

În momentul la care s-au adunat toate materialele, datele şi informaţiile solicitate de comisia de disciplinã, dacã au fost audiate toate persoanele în cauzã, dacã nu mai sunt alte aspecte de lãmurit, se va face menţiune în procesul-verbal al şedinţei din data respectivã despre acest aspect şi comisia de disciplinã va analiza toate declaraţiile, probele, înscrisurile, expertizele şi va adopta una dintre soluþiile prevãzute la art. 112 din ROF.

Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de cãtre complete de judecatã formate dint-un numãr de membri, dupã cum urmeazã:

 • 3 membri pentru comisiile de disciplinã de la nivelul colegiilor teritoriale;
 • 5 membri pentru Comisia superioarã de disciplinã.

Desfãşurarea şedinţelor de judecatã ale fiecãrui complet vor fi consemnate sub formã de procese-verbale de şedinţã.

Fiecare proces-verbal va fi semnat la sfârşitul şedinţei de membrii completului şi va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.

Procesul-verbal va putea fi întocmit de personalul administrativ al CMDR naţional sau teritorial.

Procesul-verbal de şedinţã va fi întocmit la fiecare şedinţã şi va conţine urmãtoarele elemente:

 • data la care a avut loc şedinţa;
 • membrii completului de judecatã;
 • consemnarea celor întâmplate în timpul şedinţei;
 • actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;
 • mãsurile dispuse în soluţionarea cauzei de cãtre completul de judecatã;
 • semnãturile membrilor completului de judecatã şi a persoanei care a redactat procesul-verbal.

Soluţia luatã în cauzã şi consemnatã în procesul-verbal de şedinţã va trebui sã conţinã în mod obligatoriu elementele prevãzute de art. 113 din ROF, respectiv:

 • numãrul deciziei şi data pronunţãrii;
 • componenţa comisiei de disciplinã;
 • descrierea pe scurt a faptei ce a fãcut obiectul acţiunii disciplinare;
 • prezentarea mãsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile pãrþilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile folosite ca probã, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc);
 • faptele, împrejurãrile care au constituit abaterea disciplinarã, deontologicã ori de practicã medicalã şi elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplinã. Comisia de disciplinã va folosi în argumentarea soluţiei pronunţate, atunci când este cazul şi posibil, literatura medicalã de specialitate, facându-se, totodatã, menţiune în elementele de identificare ale materialului ştiinţific folosit (cursul, tratatul, articolul etc, editura, anul publicãrii sau numãrul şi anul, în cazul revistelor medicale, numãrul paginii etc);
 • soluţia pronunţatã;
 • temeiul legal al adoptãrii ei (articolele din Legea nr. 95/2006 – titlul XIII şi cele din Codul deontologic al medicului dentist, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic sau din regulamentele de ordine internã ori din alte acte normative care au fost încãlcate de medicul vinovat);
 • termenul de contestare şi instanţa competentã;
 • menţiunea cã a fost validatã de consiliul teritorial şi data în care a avut loc şedinţa consiliului în care a fost validatã decizia de sancţionare;
 • semnãtura preşedintelui comisiei de disciplinã şi ştampila colegiului naţional, respectiv teritorial.

Decizia pronunţatã se comunicã medicului în cauzã şi Biroului executiv naţional.

Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldeazã cu suspendarea sau interzicerea exercitãrii profesiei se comunicã Ministerului Sãnãtãţii Publice şi colegiului naþional şi, respectiv, teritorial. Persoana care a fãcut sesizarea va fi informatã cu privire la soluţionarea cauzei de cãtre comisia de disciplinã.